Algemene voorwaarden

Alle aankopen die worden gedaan via de webshop van Optiek Punie worden beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Bij het plaatsen van de bestelling verklaart de koper deze algemene voorwaarden goed te kennen en uitdrukkelijk te aanvaarden.

Andersluidende voorwaarden van de koper worden niet aanvaard tenzij voorafgaand schriftelijk aanvaard door Optiek Punie bvba. 

ARTIKEL 1 - ALGEMENE GEGEVENS

PUNIE LUC EN PUNIE ELISE , een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, handelend onder de handelsbenaming Optiek PUNIE BVBA , met maatschappelijke zetel te 3210 LUBBEEK, KWADESCHUURSTRAAT 22 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0477.960.471 

- OPTIEK PUNIE BVBA

- 013/32 24 82

- INFO@OPTIEKPUNIE.BE // OPTIEKPUNIE@HOTMAIL.BE

- WWW.OPTIEKPUNIE.BE

ARTIKEL 2 - ONS AANBOD

Via de webshop van Optiek PUNIE kunnen bestellingen worden geplaatst met betrekking tot het aankopen van zonnebrillen. 

Ieder product wordt via de webshop voorgesteld aan de hand van een illustratieve afbeelding en een bijhorende productomschrijving. Indien technische gegevens met betrekking tot het materiaal en de maat van de bril beschikbaar zijn, zullen deze ook worden vermeld.

Bij specifieke vragen omtrent een product kan steeds contact worden opgenomen via ons emailadressen: info@optiekpunie.be of optiekpunie@hotmail.be of telefonisch op 013/32 24 82.

De koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Optiek Punie. Indien het niet mogelijk is om de bestelling uit te voeren, omwille van het feit dat de voorraad is uitgeput, laat Optiek Punie dit zo spoedig mogelijk weten aan de koper. De koper kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Indien promoties of bijzondere aanbiedingen met een beperkte geldigheidsduur worden aangeboden via de webshop, wordt de geldigheidsduur uitdrukkelijk vermeld. 

ARTIKEL 3 - PRIJS

Alle prijzen (in euro) die worden vermeld via de webshop zijn steeds inclusief BTW en alle door de koper ten laste te nemen taksen.

 

De bijkomende kosten inzake vervoer, vracht, reservatie en levering, evenals de administratieve kosten, worden afzonderlijk aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto dient als voorbeeld, maar kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

ARTIKEL 4 - BETALINGSWIJZE

Voor bestellingen die worden geplaatst via de webshop aanvaardt Optiek Punie de volgende betalingswijzen: 

Via kredietkaart

Via bankcontact/Mister cash

Via overschrijving 

Vanaf het ogenblik dat Optiek Punie de betaling heeft ontvangen, wordt een orderbevestiging van de aankoop verstuurd naar de koper en is de koopovereenkomst definitief afgesloten. 

Indien Optiek Punie geen betaling ontvangt binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de bestellingdatum van de producten, vervalt de bestelling van de koper en is er geen koopovereenkomst tot stand gekomen.

ARTIKEL 5 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de koper de totale prijs van het bestelde product niet heeft betaald, blijft dit eigendom van Optiek Punie. 

ARTIKEL 6 - LEVERING

Optiek Punie verbindt zich ertoe de aangekochte producten te verzenden naar de koper binnen een termijn van 30 werkdagen te rekenen vanaf de aanvaarding van de bestelling door Optiek Punie door middel van de orderbevestiging.

De koper ontvangt een verzendingsnotificatie op het ogenblik dat aangekochte producten worden verzonden.

Alle verzendingen, nationaal en internationaal, gebeuren via Bpost. 

Tijdens het afrekeningsproces kan de koper de gewenste verzendingsoptie aanvinken uit de volgende aangeboden opties:

Standaard levering (ophaling in de winkel): gratis

Nationale verzending (België): gratis

Verzending buurlanden (Nederland, Luxemburg, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) : 6 euro/EUR

Verzending overige EU-landen + US: 12 euro/EUR

Overige landen: 20 euro/EUR

Aan de hand van het e-trackingsysteem van Bpost kan de koper zijn bestelling online traceren via de track en trace code die staat vermeld in de verzendingsnotificatie.

 ARTIKEL 7 - VERZAKINGSRECHT

De koper heeft het recht om zonder opgave van enige redenen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de levering d.i. de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt af te zien van de aankoop van zijn product.

De koper dient Optiek Punie schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij aan zijn aankoop wenst te verzaken. Zodra Optiek Punie de herroeping ontvangt, wordt de geldigheid van de herroeping aan de koper bevestigd.

De koper moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Optiek Punie heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen in de winkel van Optiek Punie of via Bpost naar het volgend adres: 

OPTIEK PUNIE BVBA

HASSELTSESTRAAT 27

3290 DIEST

Ingeval de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betaalt Optiek Punie de reeds betaalde aankoopprijs terug. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingswijze als diegene die de koper heeft gekozen om de betaling te verrichten.

 

De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

Indien de teruggestuurde producten zijn beschadigd of in waarde zijn verminderd, behoudt Optiek Punie zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke schade of waardevermindering die te wijten is aan de koper.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden en samen met alle accessoires en toebehoren en de factuur of het aankoopbewijs worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

Artikelen waarvan het etiket is verwijderd

Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of volgens de specificaties van de klant vervaardigde goederen = gepersonaliseerde artikelen

ARTIKEL 8 - WETTELIJKE GARANTIE

De koper heeft recht op 2 jaar garantie op fabricagefouten op de aangekochte producten.

Andere beschadigingen of diefstal van de aangekochte producten vallen niet onder de aangeboden garantie.

De garantietermijn begint te lopen vanaf de datum van de levering van het product.

ARTIKEL 9 - BIJSTAND NA VERKOOP

Indien producten worden aangekocht via de webshop van Optiek Punie, worden volgende gratis diensten na verkoop aangeboden: 

Het bijstellen van de montuur oa vervangen van neusplakketten

Het vervangen van de montuur gedurende de garantieperiode

Het opblinken van kunststof zonnebrillen

 

ARTIKEL 10 - KLACHTEN

Alle klachten omtrent zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit die op het moment van de levering aanwezig waren en die de koper na controle redelijkerwijze kon vaststellen, dienen uiterlijk binnen de 48 uren na de levering schriftelijk te worden gemeld aan Optiek Punie.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit of zichtbaar gebrek: lichte verschillen en afwijkingen in de kleur van de brillen en zonnebrillen in vergelijking met de illustratieve afbeelding die wordt weergegeven op de webshop.

Alle klachten omtrent verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, worden gemeld aan Optiek Punie via info@optiekpunie.be of schriftelijk op het adres van de winkel (Hasseltsestraat 27 3290 Diest)

ARTIKEL 11 – PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Optiek Punie, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de koper meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

-De uitvoering van de afgesloten overeenkomst

-Het verwerken van de bestelling

-Het sturen van één of meerdere mails zoals een mail waarin inloggegevens, productdetails of verzendingsnotificaties staan

-Het ontvangen van onze nieuwsbrief, informatie of acties voor reclame- en/of marketingdoeleinden

-De koper beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de koper via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Optiek Punie gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de koper ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de koper kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de koper zich steeds richten tot Optiek Punie via info@optiekpunie.be of schriftelijk op het adres van de winkel.

Optiek Punie behandelt de gegevens van de koper als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Wij geven uw naam en adres enkel door aan derden om ervoor te zorgen dat het product bij u geleverd wordt (bijvoorbeeld aan onze koerier of leverancier).

 De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de koper wordt gecodeerd en opgeslagen, Optiek Punie heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien de koper vragen heeft over deze privacy statement, kan de koper contact opnemen met Optiek Punie via info@optiekpunie.be of schriftelijk op het adres van de winkel.

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing op de bestellingen en aankopen die worden verricht via de webshop van Optiek Punie. 

Enkel de rechtbanken van Vlaams-Brabant, afdeling Leuven zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die gerezen zijn uit of naar aanleiding van de uitvoering van de koopovereenkomst. 

ARTIKEL 13 - ONAFHANKELIJKHEID

De nietigheid van een bepaling of een deel ervan brengt niet de nietigheid van alle overige bepalingen, vervat in deze algemene verkoopsvoorwaarden, met zich mee.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x